Warsztat terapii zajęciowej w Siemiatyczach - Warunki uczestnictwa

Ustawienia

Warunki uczestnictwa

Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 lat, mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

Zasady przyjęcia uczestników do Warsztatu:

  1. zgłoszenia kandydatów przyjmuje Kierownik Warsztatu
  2. kandydat na uczestnika starając się o przyjęcie do placówki przedkłada:
  3. Kandydat jest zobowiązany do udzielenia personelowi Warsztatu wszelkich informacji mogących posłużyć do opracowania rzetelnej oceny kandydata  i wypełnienia Karty Kwalifikacyjnej.
  4. Kandydat zobowiązany jest także  do minimum dwukrotnego wzięcia udziału w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez Warsztat, w celu zapoznania się z uczestnikami, kadrą oraz specyfikacją pracy oraz do rozmowy  z psychologiem zatrudnionym w warsztacie.
  5. Pierwszeństwo w przyjęciu do Warsztatu mają kandydaci, którzy rokują szanse na uzyskanie największych efektów w prowadzonych oddziaływaniach rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
  6. Kwalifikacji kandydatów dokonuje Rada Programowa Warsztatu.